Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 49

Hɛn Xomɛ Hun Jehovah

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hɛn Xomɛ Hun Jehovah
XLƐ́

(Nùnywɛxó 27:11)

 1. 1. Jah, mǐ d’akpá bá wà jlǒ t’we;

  Bá w’azɔ̌ t’we kpo nùnywɛ kpo,

  Mǐ lɔ ɖó nùɖé bo na wà,

  Bá dó hɛn xomɛ towe hun.

 2. 2. Deví t’we ɖ’ayikúngban jí,

  Bo nɔ jla susu ɖaxó t’we,

  Nɔ na nùɖuɖu mǐ ganji,

  Bɔ mǐ nɔ sixu wà jlǒ t’we.

 3. 3. Nǎ gbigbɔ mímɛ́ towe mǐ,

  Nú mǐ na nɔ gbeji nú we.

  Bo ɖè sínsɛ́n ɖagbe lɛ tɔ́n;

  Bonu xomɛ na nɔ hun we.