Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 48

Nɔ Yì Xá Jehovah Gbè Bǐ Gbè

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Yì Xá Jehovah Gbè Bǐ Gbè
XLƐ́

(Micée 6:8)

 1. 1. Mǐ jló bo na sɔ́ mǐɖée hwe,

  Bo yì xá Tɔ́ mǐtɔn gbè bǐ gbè.

  Mawu nɔ na fɛ́nú tɔn lɛ

  Mɛ e nɔ ba ali tɔn lɛ é.

  Wanyi tɔn hun ali nú mǐ;

  Mǐ sixu tɛ́ dó wǔ tɔn.

  Bo na zé mǐɖée bǐ jó n’i;

  Lobo nɔ ahwan tɔn mɛ bǐ.

 2. 2. Ee Satáan ɖò xomɛsin jí,

  Bɔ vivɔnu ɔ lɔ yá é ɔ,

  Gbeklanxamɛ lɛ nɔ sukpɔ́,

  Bo si’i zɔ́n bɔ mǐ jó Mawu dó.

  Amɔ̌, Jehovah nɔ cɔ́ mǐ;

  Mǐ jló na sɛkpɔ’ɛ d’eji,

  Bá dó si’i wà jlǒ tɔn sɔyi.

  Ma jó Mawu dó gbeɖé ó.

 3. 3. Jah nɔ sɔ́ gbigbɔ tɔn, Xó tɔn,

  Kp’agun Klisanwun tɔn mǐtɔn kpo,

  Gɔ́ nú ɖɛ mǐtɔn lɛ sise,

  Dó nɔ gudo nú mǐ dìn tawun.

  Mǐ ɖò yiyi xá Jah wɛ ɔ,

  Mǐ na nɔ wà nǔ ɖagbe.

  Mǐ na lɛ́vɔ nɔ gbeji n’i,

  Bá sɔ́ mǐɖée hwe dó yì xá’ɛ.