Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 47

Nɔ Xoɖɛ Sɛ́dó Jehovah Gbè Bǐ Gbè

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Xoɖɛ Sɛ́dó Jehovah Gbè Bǐ Gbè
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17)

 1. 1. Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jah, é nɔ sè ɖɛ.

  Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ enɛ nyí.

  Sɔ́’ɛ dó ɖó xɔ́ntɔn bo ɖɔ xomɛ n’i,

  Bo ganjɛ wutu tɔn hwelɛbǐnu.

  Nɔ ɖɔ xó n’i gbè bǐ gbè.

 2. 2. Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jah, é na gbɛ̀ mǐ,

  Nɔ byɔ ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ t’we kɛ we.

  Ðɔ hwɛ t’we lɛ nú Jah lobo ɖeji.

  É wɛ dá mǐ bo tuùn ɖɔ mǐ nyí kɔ́.

  Nɔ ɖɔ xó n’i gbè bǐ gbè.

 3. 3. Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jah wuvɛ̌ hwenu.

  É wɛ nyí Tɔ́ mǐtɔn bo sɛkpɔ mǐ.

  Nɔ ba xɛnyaɖomɛji tɔn tɛgbɛ;

  Ðeji dó wǔ tɔn, ma ɖi xɛsi ó.

  Nɔ ɖɔ xó n’i gbè bǐ gbè.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 65:6; Mat. 6:9-13; 26:41; Luk. 18:1.)