Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 46

Mǐ Dokú nú We, Jehovah

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Dokú nú We, Jehovah
XLƐ́

(1 Tɛsalonikinu lɛ 5:18)

 1. 1. Mǐ dokú nú we, Jehovah, zǎn kéze;

  A tá weziza towe dó mǐ jí.

  Mǐ dokú nú we, ɖó a jɔwu mǐ bɔ

  Mǐ na nɔ xoɖɛ bo dó sɛkpɔ we.

 2. 2. Mǐ dokú nú we, Jehovah, ɖó Vǐ t’we

  Sɔ́ nùɖiɖi dó ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí.

  Mǐ dokú ɖɔ a nɔ xlɛ́ jlǒ t’we ’li mǐ,

  Bonu mǐ na ɖè akpá mǐtɔn lɛ.

 3. 3. Mǐ dokú nú we, Tɔ́ mǐtɔn, ɖó mǐ nɔ

  Jla nyikɔ t’we bo nɔ kplɔ́n nugbǒ mɛ.

  Mǐ dokú ɖɔ Axɔsuɖuto t’we na

  Hɛn nyɔna lɛ wá bɔ wuvɛ̌ na bú.