Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 45

Nǔ E Jí Un Na Nɔ Lin Tamɛ Dó Lɛ É

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nǔ E Jí Un Na Nɔ Lin Tamɛ Dó Lɛ É
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 19:15)

 1. 1. Jehovah Mawu, un jló ɖɔ

  Tamɛ linlin ce bǐ sésé,

  Ni nɔ nyɔ́ nukún towe mɛ.

  Kɛnklɛn, má nɔ ali t’we jí.

  Enyi linkpɔ́n lɛ hugǎn mì,

  Bo zɔ́n nú amlɔ gló mì ɔ,

  Na nɔ lin tamɛ dó jǐ we;

  Bo lin dó nǔ ɖagbe lɛ jí.

 2. 2. Un na nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó

  Nǔ e mɛ́ bo nyí nugbǒ é,

  Nǔ ɖebǔ e wlí yɛ̌yi é,

  Kpo nǔ e nyɔ́ lɛ é kpo jí.

  Linlin t’we lɛ xɔ ’kwɛ nú mì.

  Ye lɛ́vɔ dó maxamaxa.

  Na lin tamɛ dó xó t’we jí,

  Bo na sɔ́ nyiɖée bǐ jó na.