Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 41

Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 54)

 1. 1. Tɔ́ jixwé tɔn, kɛnklɛn sè han ce.

  Un nyí towe, hwɛ nyí Mawu ce.

  Nyikɔ t’we kló, è sixu jlɛ́ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 2. 2. Jah a wà nǔ, nú kéze elɔ,

  A na gbɛ̀ mì, bo xlɛ́ ali mì.

  Wanyiyi t’we hun xomɛ nú mì.

  (HANYÍYÍ))

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 3. 3. É nɔ jló mì ɖɔ má wà ɖagbe.

  D’alɔ mì nú má mɔ weziza.

  Nǎ hlɔnhlɔn mì ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

(Lɛ̌ kpɔ́n Tín. 22:26; Ðɛh. 106:4; Ja. 5:11.)