Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 40

Mɛ̌ Tɔn Mǐ ka Nyí?

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛ̌ Tɔn Mǐ ka Nyí?
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Hlɔmanu lɛ 14:8)

 1. 1. Mɛ̌ tɔn wɛ a ka nyí?

  Nǔmɛsɛn tɛ a nɔ sí?

  Mɛ e a nɔ ɖèkɔ́ na é ɔ,

  Gǎn towe nɛ; bɔ a nɔ sɛ̀n.

  A si’i sɛ̀n nǔ wè ǎ;

  Nǔ ɖokpo wɛ a na sɛ̀n.

  Lee a sɔnǔ nú ayi t’we gbɔn é

  Na zɔ́n bɔ a na kpéwú.

 2. 2. Mɛ̌ tɔn wɛ a ka nyí?

  Nǔmɛsɛn tɛ a nɔ sí?

  Ðě nyí adingban, ɖě nyí nugbǒ,

  Sɔ́ ɖokpo, hwi sí wɛ é ɖè.

  Gbɛ̀ elɔ sín Sezáa

  Glɔ wɛ a jló na nɔ à?

  Alǒ a na setónú nú Mawu,

  Bo wà jlǒ tɔn hwebǐnu?

 3. 3. Mɛ̌ tɔn wɛ nyɛ ka nyí?

  Nyɛ na setónú nú Jah.

  Tɔ́ ce jixwé tɔn wɛ nyɛ na sɛ̀n;

  Na ɖè akpá ce bǐ mlɛ́mlɛ́.

  ’Kwɛ ɖaxó wɛ xɔ mì;

  Un na tɛ́ dó wutu tɔn.

  É wɛ na nɔ w’azɔ̌ na gbè bǐ gbè.

  Bo na sɔ́ nyikɔ tɔn sù.

(Lɛ̌ kpɔ́n Joz. 24:15; Ðɛh. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19.)