Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 39

Ðǒ Nyikɔ Ðagbe ɖé Ðò Mawu Nukɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ðǒ Nyikɔ Ðagbe ɖé Ðò Mawu Nukɔn
XLƐ́

(Nùnywɛtɔ́xó 7:1)

 1. 1. Mǐ ba bo na zán Gbɛhwenu mǐtɔn bǐ,

  Dó ɖó nyǐ ɖagbe, Bo setónú nú Jah.

  Mǐ wà nǔ ɖagbe ɔ, Xomɛ nɔ hun Mawu,

  Nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Nukún tɔn mɛ.

 2. 2. Gbɛ̀ ɔ nɔ ba ɖɔ Mǐ ni nyí mɛjɔmɛ,

  Bo lɛ́ xɔ susu, Bo ɖó nyikɔ ɖaxó.

  Amɔ̌, nǔ yayǎ wɛ, Ðó enɛ na zɔ́n bɔ

  Mǐ na wá gblé ɖò Jehovah sí.

 3. 3. Mǐ ba ɖɔ Mawu Ni flín nyikɔ mǐtɔn;

  Nyikɔ ɖagbe ɖé Ni nɔ mǐ wǔ sɔyi.

  É wu wɛ mǐ ganjɛ, Bo nɔ kplɔ́n nugbǒ mɛ.

  Mǐ na wlíbò nú Nyikɔ mǐtɔn.