Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 36

Hɛn Ayi Towe

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hɛn Ayi Towe
XLƐ́

(Nùnywɛxó 4:23)

 1. 1. Hɛn ayi t’we, gbɛ̀ towe wɛ;

  Nɔ hɔn nú hwɛhuhu.

  Jah nɔ mɔ nǔ jɛ ayi mɛ,

  Bo nɔ tuùn mɛ ganji.

  Ayi sixu flú linlin t’we,

  Bɔ a na wá zɛkpá.

  Linlin t’we ni jlɔ́ ayi t’we.

  A na bú ali ǎ.

 2. 2. Sɔnǔ ɖ’ayi mɛ, bo ba Jah

  Gbɔn ɖɛxixo gblamɛ.

  Nɔ kpa Mawu hwelɛbǐnu,

  Nɔ xwlé’è linkpɔ́n t’we lɛ.

  Nɔ hun xomɛ dó setónú,

  Nú nùkplɔnmɛ tɔn lɛ.

  Ðǒ ayi gbejininɔ tɔn,

  Bo hɛn xomɛ tɔn hun.

 3. 3. Tɔ́n ahwan linlin nyanya lɛ,

  Bo nɔ lin nugbǒ kpɔ́n.

  Yǐ wǎn nú Xó Jehovah tɔn,

  É na na hlɔnhlɔn we.

  Jah yí wǎn nú gbejinɔtɔ́;

  Ganjɛ xó enɛ wu.

  Sɛ̀n Mawu kp’ayi t’we bǐ kpo,

  Mi na vɛ́ kaka yì.