Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 33

Sɔ́ Nǔ Linlin Towe lɛ D’alɔ Mɛ nú Jehovah

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sɔ́ Nǔ Linlin Towe lɛ D’alɔ Mɛ nú Jehovah
XLƐ́

(Ðɛhan 55)

 1. 1. “Ðǒtó ɖɛ ce,” Tɔ́ Jehovah.

  Ma hwla hwiɖée dó mì ó.

  Kɛnklɛn bo kpɔ́n aluwɛ ce;

  D’alɔ mì nú má kpankɔ́n.

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ linlin t’we dó Jah ’lɔ mɛ;

  Lobo ɖeji, é na hwlɛn we gán.

  É na nya xɛ ɖò jǐ towe.

  Ðó gbejinɔtɔ́ wɛ n’i.

 2. 2. Ahwannɛ́ wa wɛ un ɖó ɔ,

  Un na ko zɔn yì xóxó;

  Bo na hwla dó kɛntɔ́ ce lɛ,

  Bá gló kúdángblɔ́nnúmɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ linlin t’we dó Jah ’lɔ mɛ;

  Lobo ɖeji, é na hwlɛn we gán.

  É na nya xɛ ɖò jǐ towe.

  Ðó gbejinɔtɔ́ wɛ n’i.

 3. 3. Gbɔdónúmɛ Jehovah tɔn

  Nɔ na fífá ayi ce.

  É nɔ mɔ nǔ linlin ce lɛ,

  É yí wǎn nú mì tawun.

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ linlin t’we dó Jah ’lɔ mɛ;

  Lobo ɖeji, é na hwlɛn we gán.

  É na nya xɛ ɖò jǐ towe.

  Ðó gbejinɔtɔ́ wɛ n’i.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 22:6; 31:2-25.)