Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 32

Nɔ Jehovah Hwan Mɛ!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Jehovah Hwan Mɛ!
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Tíntɔ́n 32:26, nwt)

 1. 1. Ð’ayǐ ɔ, mǐ ko nɔ vi mɛ tawun,

  Bɔ sinsɛn nùvú lɛ dó gɛdɛ mǐ;

  Amɔ̌, mǐ wá mɔ nugbǒ Mawu tɔn,

  Bɔ xomɛ hun mǐ tawun.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ Jehovah hwan mɛ; Ðeji dó wǔ tɔn.

  É na jó we dó ǎ; Nɔ ali tɔn jí.

  Jla wɛn fífá tɔn kpo Xomɛhunhun kpo.

  Jah na ɖu gǎn sɔyi Gbɔn Klisu gblamɛ.

 2. 2. Alɔ ɖ’alɔ mɛ mǐ ɖò Jah hwan mɛ.

  Bo nɔ jla wɛn tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.

  Mɛ bǐ ɖó na wá gbeta ɔ kɔn dìn,

  Bá nɔ Jah sín ahwan mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ Jehovah hwan mɛ; Ðeji dó wǔ tɔn.

  É na jó we dó ǎ; Nɔ ali tɔn jí.

  Jla wɛn fífá tɔn kpo Xomɛhunhun kpo.

  Jah na ɖu gǎn sɔyi Gbɔn Klisu gblamɛ.

 3. 3. Mǐ na ɖi xɛsi nú Awovi ǎ.

  Jiɖiɖe dó Jah wu na d’alɔ mǐ.

  Ye sukpɔ́ bɔ mǐdɛɛ lɛ ka hwe có,

  Jah wɛ nyí hlɔnhlɔn mǐtɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ Jehovah hwan mɛ; Ðeji dó wǔ tɔn.

  É na jó we dó ǎ; Nɔ ali tɔn jí.

  Jla wɛn fífá tɔn kpo Xomɛhunhun kpo.

  Jah na ɖu gǎn sɔyi Gbɔn Klisu gblamɛ.