Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 31

Yì Xá Mawu!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Yì Xá Mawu!
XLƐ́

(Micée 6:8)

 1. 1. Sɔ́ hwiɖée hwe, yì xá Mawu;

  Nyɔ̌ xomɛ, nɔ ɖɔ nugbǒ.

  Sɛkpɔ Mawu, bo ganjɛ wutu tɔn,

  Hlɔnhlɔn tɔn ni d’alɔ we.

  Zunfan Xó Jah tɔn majomajo;

  A na zɛ gbě kpɔ́n ǎ.

  Enyi a setónú n’i ɔ,

  É na nɔ xlɛ́ ali we.

 2. 2. Zǎn gbɛ̀ mímɛ́, yì xá Mawu;

  Nɔ lin nǔ mímɛ́ lɛ kpɔ́n.

  Tɛnkpɔn lɛ na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ,

  É na bló bɔ a na dɛ.

  Sɔ́ ayi ɖó nǔ elɔ lɛ jí:

  Nǔ’e susu jɛxa é

  Kpo nǔ’e nyí nugbǒ lɛ é kpo;

  Nú Mawu na nɔ xá we.

 3. 3. Jɛ awǎ bo yì xá Mawu;

  É wɛ nyí Xɔ́ntɔn towe.

  Dokú n’i ɖó nùnina tɔn lɛ wu,

  Ðó nyɔna tɔn lɛ bǐ wu.

  Yì xá Jah nú xomɛ ni hun we;

  Jì awǎjijɛ han.

  Awǎjijɛ t’we na xlɛ́ ɖɔ

  Jehovah tɔn wɛ a nyí.