Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 30

Tɔ́ Ce, Mawu Ce, Xɔ́ntɔn Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Tɔ́ Ce, Mawu Ce, Xɔ́ntɔn Ce
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 6:10)

 1. 1. Gbɛ̀ elɔ sixu vɛwǔ.

  Gbɛ̀ nɔ wá zɔ́n avǐ ya gbɛtɔ́.

  Un ka nɔ ɖɔ tɛgbɛ ɖɔ:

  “Jehovah wɔn mì ǎ.”

  (HANYÍYÍ)

  Jah nɔ dóhwɛ agɔ ǎ,

  É na flín ɖɔ un ɖè wanyi xlɛ́.

  É ɖò kpɔ́ xá mì tɛgbɛ;

  Un ɖò nyiɖokponɔ ǎ mɛ.

  Jah wɛ ny’alɔgɔtɔ́ ce,

  É na nya xɛ ɖò jǐ ce sɔyi.

  É nyí Tɔ́ ce, Mawu ce kpo

  Xɔ́ntɔn ce kpo.

 2. 2. Un ko huzu nyaxóví;

  Bɔ wuvɛ̌ ce lɛ ko kpa zinkpo,

  Nùɖiɖi ce ka zɔ́n bɔ

  Un ɖó nukúnɖiɖo.

  (HANYÍYÍ)

  Jah nɔ dóhwɛ agɔ ǎ,

  É na flín ɖɔ un ɖè wanyi xlɛ́.

  É ɖò kpɔ́ xá mì tɛgbɛ;

  Un ɖò nyiɖokponɔ ǎ mɛ.

  Jah wɛ ny’alɔgɔtɔ́ ce,

  É na nya xɛ ɖò jǐ ce sɔyi.

  É nyí Tɔ́ ce, Mawu ce kpo

  Xɔ́ntɔn ce kpo.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 71:17, 18.)