Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 30

Tɔ́ Ce, Mawu Ce, Xɔ́ntɔn Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Tɔ́ Ce, Mawu Ce, Xɔ́ntɔn Ce
XLƐ́

(Eblée lɛ 6:10)

 1. 1. Gbɛ̀ elɔ sixu vɛwǔ.

  Gbɛ̀ nɔ wá zɔ́n avǐ ya gbɛtɔ́.

  Un ka nɔ ɖɔ tɛgbɛ ɖɔ:

  “Jehovah wɔn mì ǎ.”

  (HANYÍYÍ)

  Jah nɔ dóhwɛ agɔ ǎ,

  É na flín ɖɔ un ɖè wanyi xlɛ́.

  É ɖò kpɔ́ xá mì tɛgbɛ;

  Un ɖò nyiɖokponɔ ǎ mɛ.

  Jah wɛ ny’alɔgɔtɔ́ ce,

  É na nya xɛ ɖò jǐ ce sɔyi.

  É nyí Tɔ́ ce, Mawu ce kpo

  Xɔ́ntɔn ce kpo.

 2. 2. Un ko huzu nyaxóví;

  Bɔ wuvɛ̌ ce lɛ ko kpa zinkpo,

  Nùɖiɖi ce ka zɔ́n bɔ

  Un ɖó nukúnɖiɖo.

  (HANYÍYÍ)

  Jah nɔ dóhwɛ agɔ ǎ,

  É na flín ɖɔ un ɖè wanyi xlɛ́.

  É ɖò kpɔ́ xá mì tɛgbɛ;

  Un ɖò nyiɖokponɔ ǎ mɛ.

  Jah wɛ ny’alɔgɔtɔ́ ce,

  É na nya xɛ ɖò jǐ ce sɔyi.

  É nyí Tɔ́ ce, Mawu ce kpo

  Xɔ́ntɔn ce kpo.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 71:17, 18.)