Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 29

Gbɛ̀ Zinzan Sɔgbe Xá Nyikɔ Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛ̀ Zinzan Sɔgbe Xá Nyikɔ Mǐtɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ezayíi 43:10-12)

 1. 1. Susunɔ Mawu, Tɔ́ nǔbǐwukpétɔ́,

  A nyí hwɛjijɔnɔ, wanyiyinɔ.

  Jɔtɛn nugbǒ tɔn, nùnywɛ t’we lɔ d’agba.

  A nyí Nǔbǐwukpétɔ́ gbɛ̀ ɔ tɔn.

  Mǐ nɔ w’azɔ̌ nú we kp’awǎjijɛ kpo;

  Nugbǒ ɔ jijla nɔ víví nú mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Fɛ́nú wɛ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ t’we.

  Mǐ ni zán gbɛ̀ sɔgbe xá nyǐ mǐtɔn.

 2. 2. Nǔ wiwa ɖó kpɔ́ ɖò azɔ̌ towe mɛ,

  Nɔ dɔn mǐ ɖó bǔ ɖò wanyiyi mɛ.

  Nugbǒ kpinkplɔn mɛ, susu t’we ɖiɖexlɛ́,

  Nɔ zɔ́n bɔ awǎjijɛ nɔ túnflá.

  Tɔ́ Jehovah, nyikɔ t’we ɖò ta nú mǐ,

  Susu t’we jijla nyí wǔjɔmɛ ɖé.

  (HANYÍYÍ)

  Fɛ́nú wɛ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ t’we.

  Mǐ ni zán gbɛ̀ sɔgbe xá nyǐ mǐtɔn.

(Lɛ̌ kpɔ́n Sɛ́n. 32:4; Ðɛh. 43:3; Dan. 2:20, 21.)