Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 28

A Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
A Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 15)

 1. 1. Mɛ̌ nyí xɔ́ntɔn t’we Jah?

  Mɛ̌ na nɔ xwé t’we gbè?

  Mɛ̌ a ka nɔ yí? Mɛ̌ sɛkpɔ we?

  Mɛ̌ ka tuùn we ganji?

  Mɛ e nɔ xà Xó t’we,

  Bo ɖi nǔ nú we lɛ,

  Gbejinɔtɔ́, nǔjlɔjlɔwatɔ́,

  Nugbǒzántɔ́ lɛ wɛ.

 2. 2. Mɛ̌ ka sixu sɛkpɔ

  Axɔsuzinkpo t’we?

  Mɛ̌ wɛ ka nɔ hɛn xomɛ hun we?

  Mɛ̌ sín nyikɔ a tuùn?

  Mɛ e nɔ kpa nyǐ t’we,

  Bo nɔ xwedó Xó t’we,

  Mɛ e nyí ayijlɔjlɔnɔ lɛ,

  Mɛ e nɔ ɖɔ nugbǒ’é.

 3. 3. Hwi wɛ mǐ kpɛnzɔn Jah,

  Mǐ xoɖɛ sɛ́dó we.

  Nǔ mǐ ni vɛ́ ɖò wanyiyi mɛ,

  Nɔ kpé nukún mǐ wu.

  Xɔ́ntɔn zun xá we sín

  Akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ.

  Xɔ́ntɔn Hwi ɖɔhun wè ɖè ǎ mɛ,

  É ka sɔ́ na ɖè ǎ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 139:1; 1 Pi. 5:6, 7.)