Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 27

Mawu Na Ðè Vǐ Tɔn lɛ Xlɛ́

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mawu Na Ðè Vǐ Tɔn lɛ Xlɛ́
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Hlɔmanu lɛ 8:19)

 1. 1. Jah na ɖè mɛ cyancyan lɛ xlɛ́

  Ðò malin-malin mɛ.

  Bɔ ye na kp’acɛ xá Klisu

  Ði vǐ gbigbɔ tɔn lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.

 2. 2. Zaan dìn ɔ, mɛ e kpò lɛ é

  Na sè b’ɛ na ylɔ ye.

  Axɔsu axɔsu lɛ tɔn

  Na xò ye mɛ bǐ kplé.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.

  (ANǍ)

  Ahwan gudo tɔn ɔ na kpa

  Klis’ kpo mɛ tɔn lɛ kpo.

  Alɔwliwli Klisu tɔn ɔ

  Na nɔ ayǐ sɔyi.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.