Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 26

Nyɛ Wɛ Mi Wà Na

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nyɛ Wɛ Mi Wà Na
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 25:34-40)

 1. 1. Jezu Axɔsu ɔ, ɖó lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ

  bɔ ye nɔ dó alɔ yawó tɔn sɔ tɔn.

  Jezu nɔ mɔ nǔ e

  lɛngbɔ̌ enɛ lɛ wà

  Dó d’alɔ ye é, bo na sú axɔ tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  “Mi dó alɔ ye hǔn, nyɛ wɛ mi d’alɔ.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nyɛ tamɛ wɛ mi jɛ tagba lɛ bǐ dó.

  Mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.”

 2. 2. “Mi na nùɖuɖu mì, bo na sìn nunu mì;

  bɔ hudo ce lɛ ɔ, mi sú dò yetɔn.”

  Ye ka na kanbyɔ ɖɔ:

  “Hwetɛnu mǐ wà mɔ̌?”

  Axɔsu ɔ na yí gbè nú ye bo ɖɔ:

  (HANYÍYÍ)

  “Mi dó alɔ ye hǔn, nyɛ wɛ mi d’alɔ.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nyɛ tamɛ wɛ mi jɛ tagba lɛ bǐ dó.

  Mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.”

 3. 3. “Mi nɔ gbeji nú mì, bo w’azɔ̌ ɖagbe lɛ,

  lobo nɔ jla wɛn ɔ xá nɔví ce lɛ.”

  Klis’ na ɖɔ nú lɛngbɔ̌

  ɖisixwé tɔn lɛ ɖɔ:

  “Mi bo ɖu vivǐ ayikúngban ɔ tɔn.”

  (HANYÍYÍ)

  “Mi dó alɔ ye hǔn, nyɛ wɛ mi d’alɔ.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nyɛ tamɛ wɛ mi jɛ tagba lɛ bǐ dó.

  Mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.

  Nú mi wà nú ye hǔn, nyɛ jɛn mi wà na.”

(Lɛ̌ kpɔ́n Nùx. 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 1:16, 17.)