Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 25

Nǔɖokan Bunɔ Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nǔɖokan Bunɔ Ðé
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(1 Piyɛ́ɛ 2:9)

 1. 1. Jah ɖó togun yɔyɔ̌ ɖé,

  Mɛ y’ami dó ɖè lɛ wɛ.

  É xɔ ye sín gbɛ̀ ɔ mɛ;

  Bɔ ye xɔ akwɛ n’i.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.

 2. 2. Akɔta ɖeɖóvo wɛ,

  Bɔ nugbǒ nɔ ɖò nu tɔn.

  Mawu kpl’ɛ sín ablu mɛ,

  Wá weziza tɔn nu.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.

 3. 3. Ye kplé lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ,

  Kpo kanɖodonǔwu kpo.

  Ye nɔ gbeji nú Klisu.

  Bo nɔ xwed’é tɛgbɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.

(Lɛ̌ kpɔ́n Eza. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Kolo. 1:13.)