Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 22

Axɔsuɖuto ɔ Ko Jɔ, É Ni Wá!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Axɔsuɖuto ɔ Ko Jɔ, É Ni Wá!
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15; 12:10)

 1. 1. Jehovah, a ɖó bǐbɛ̌ ǎ,

  A na tíìn hwebǐnu.

  A sɔ́ Vǐ t’we ɖó zinkpo jí;

  Bo n’ɛ gbè b’ɛ kp’acɛ.

  Axɔsuɖuto ɔ ko jɔ;

  É na kp’acɛ dó gbɛ̀ ɔ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Hwlɛngán hwenu sù lo;

  Hlɔnhlɔn Mawu tɔn ko jɛ wě.

  ’Xɔsuɖuto ɔ jɔ.

  Mǐ nɔ xoɖɛ ɖɔ: “É ni wá!”

 2. 2. Táan kpɛɖé jɛn kpò nú Satáan;

  Xó tɔn na fó zaanɖé.

  Mǐ tuùn ɖɔ hwenu lɛ vɛwǔ,

  Nǔ ɖagbe lɛ ka ja.

  Axɔsuɖuto ɔ ko jɔ;

  É na kp’acɛ dó gbɛ̀ ɔ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Hwlɛngán hwenu sù lo;

  Hlɔnhlɔn Mawu tɔn ko jɛ wě.

  ’Xɔsuɖuto ɔ jɔ.

  Mǐ nɔ xoɖɛ ɖɔ: “É ni wá!”

 3.  3. Wɛnsagun lɛ ɖ’awǎ jɛ wɛ,

  Bo ɖò Mawu kpa wɛ;

  Ðó Satáan adingbannɔ ɔ,

  È ko nya’ɛ sín jixwé.

  Axɔsuɖuto ɔ ko jɔ;

  É na kp’acɛ dó gbɛ̀ ɔ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Hwlɛngán hwenu sù lo;

  Hlɔnhlɔn Mawu tɔn ko jɛ wě.

  ’Xɔsuɖuto ɔ jɔ.

  Mǐ nɔ xoɖɛ ɖɔ: “É ni wá!”