Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 21

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Ni Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Ni Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 6:33)

 1. 1. Nùɖé xɔ akwɛ nú Mawu,

  Bo nɔ víví n’i tawun;

  É wɛ ny’Axɔsuɖuto tɔn.

  É wɛ na jla nǔ lɛ ɖó.

  (HANYÍYÍ)

  Nya ’xɔsuɖuto Mawu tɔn,

  Kpo jlǒ tɔn kpo jɛ nukɔn.

  Kpa susu n’i ɖò fí lɛ bǐ,

  Bo nɔ gbeji n’i sɔyi.

 2. 2. Etɛwu a na lin sɔ kpɔ́n,

  Bo lin hudo towe lɛ?

  Vɛ̌ ko nya ’xɔsuɖuto ɔ,

  Mawu na bló ee kpò é.

  (HANYÍYÍ)

  Nya ’xɔsuɖuto Mawu tɔn,

  Kpo jlǒ tɔn kpo jɛ nukɔn.

  Kpa susu n’i ɖò fí lɛ bǐ,

  Bo nɔ gbeji n’i sɔyi.

 3. 3. Jla Axɔsuɖuto Jah tɔn.

  D’alɔ fífá gbɛ́tɔ́ lɛ,

  Nú ye ni mɔ ɖɔ Jehovah

  Nyí nukúnɖiɖo yetɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Nya ’xɔsuɖuto Mawu tɔn,

  Kpo jlǒ tɔn kpo jɛ nukɔn.

  Kpa susu n’i ɖò fí lɛ bǐ,

  Bo nɔ gbeji n’i sɔyi.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 27:14; Mat. 6:34; 10:11, 13; 1 Pi. 1:21.)