Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 2

Jehovah Wɛ Nyikɔ Towe Nɔ Nyí

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Wɛ Nyikɔ Towe Nɔ Nyí
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 83:18, nwt)

 1. 1. Hwɛ Mawu gbɛɖe ɔ,

  Hwi wɛ dá nǔ lɛ bǐ xwii;

  Jehovah wɛ a nɔ nyí

  Kaka sɔyi mavɔ.

  A sɔ́ mǐdɛɛ lɛ sù,

  Bɔ mǐ nyí togun towe.

  Mǐ nɔ jla susu towe,

  Nú akɔta lɛ bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, Jehovah,

  Towe ɖɔhun tíìn ǎ.

  Ðě ɖ’aga ǎ, ɖě ɖò dò ǎ;

  Hwi wɛ bɔ xó bǐ fó.

  Hwiɖokpo wɛ ny’Ajalɔnlɔn,

  Mɛ lɛ bǐ ɖó na tuùn.

  Jehovah, Jehovah,

  Hwiɖokponɔ wɛ mǐ kpɛnzɔn.

 2.  2. A nɔ sɔ́ mǐ huzu,

  Nǔ ɖebǔ e a ba é,

  Bɔ mǐ nɔ wà jlǒ towe,

  Jehovah wɛ a nyí.

  A ylɔ mǐ wá gɔ̌n t’we,

  Bo zɔ́n wɛnɖagbe jla mǐ;

  Bɔ nyikɔ t’we ɖò mǐ wǔ.

  Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, Jehovah,

  Towe ɖɔhun tíìn ǎ.

  Ðě ɖ’aga ǎ, ɖě ɖò dò ǎ;

  Hwi wɛ bɔ xó bǐ fó.

  Hwiɖokpo wɛ ny’Ajalɔnlɔn,

  Mɛ lɛ bǐ ɖó na tuùn.

  Jehovah, Jehovah,

  Hwiɖokponɔ wɛ mǐ kpɛnzɔn.