Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 16

Kpa Jah Ðó Vǐ Yí Ami Dó Ðè Tɔn Wu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kpa Jah Ðó Vǐ Yí Ami Dó Ðè Tɔn Wu
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 21:2)

 1. 1. Jehovah sɔ́ ami dó ɖè

  Vǐ tɔn bɔ é na kp’acɛ.

  Zinkpo tɔn jinjɔn hwɛjijɔ jí,

  Jlǒ tɔn na nyí wiwa ɖò fí.

  (HANYÍYÍ)

  Mi kpa Jah ɖó Jezu Vǐ tɔn wu.

  Mi kpa Jezu, mi lɛngbɔ̌ lɛ.

  Mi mɛ e nɔ xwed’é hwelɛbǐnu,

  kpo gbejininɔ kpo é.

  Mi kpa Jah ɖó Jezu Vǐ tɔn wu,

  Axɔsu ɖaxó jixwé tɔn.

  É sɔ́’ɛ kp’awǎjijɛ kpo b’ɛ na kpa

  susu nú nyikɔ Jah tɔn.

 2. 2. È cyan nɔví Klisu tɔn lɛ.

  Mawu bló bɔ ye vɔ́ jɔ.

  Yawó enɛ na gɔ́ nú Klisu,

  Ye na kp’acɛ bɔ gbɛ̀ na fá.

  (HANYÍYÍ)

  Mi kpa Jah ɖó Jezu Vǐ tɔn wu.

  Mi kpa Jezu, mi lɛngbɔ̌ lɛ.

  Mi mɛ e nɔ xwed’é hwelɛbǐnu,

  kpo gbejininɔ kpo é.

  Mi kpa Jah ɖó Jezu Vǐ tɔn wu,

  Axɔsu ɖaxó jixwé tɔn.

  É sɔ́’ɛ kp’awǎjijɛ kpo b’ɛ na kpa

  susu nú nyikɔ Jah tɔn.