XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Jɔbu 14:13-15)

 1. 1. Gbɛ̀ cí ahǔn zǎnfɔ́nnú tɔn ɖɔhun,

  É nɔ yawu bú blewun.

  Awǎjijɛ mǐtɔn nɔ wá huzu

  Avǐ kpo aluwɛ kpo.

  Nukúnɖiɖo tɛ ka ɖè nú cyɔ lɛ?

  Jehovah ko d’akpá ɖɔ:

  (HANYÍYÍ)

  É na ylɔ; Bɔ cyɔ lɛ na sɔ.

  Ye na sè gbè Mawu tɔn;

  Bo na tɔ́n sín yɔdo mɛ.

  Nùɖíɖó tɔn wɛ mǐ nyí.

  Bo ɖi nǔ, ma xò nǔ kpɔ́n ó;

  Jah kpéwú bo na fɔ́n mǐ.

  Bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ sɔyi,

  Ðó mǐ nyí nùɖíɖó tɔn.

 2. 2. Xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ na bo kú ɔ,

  É na wɔn ye gbeɖé ǎ.

  Mɛ e kú bo ɖò flǐn Jah tɔn mɛ lɛ,

  Ye mɛ bǐ wɛ É na fɔ́n.

  Enɛ gudo ɔ, gbɛ̀ ɔ na huzu

  Palaɖisi kaka yì.

  (HANYÍYÍ)

  É na ylɔ; Bɔ cyɔ lɛ na sɔ.

  Ye na sè gbè Mawu tɔn;

  Bo na tɔ́n sín yɔdo mɛ.

  Nùɖíɖó tɔn wɛ mǐ nyí.

  Bo ɖi nǔ, ma xò nǔ kpɔ́n ó;

  Jah kpéwú bo na fɔ́n mǐ.

  Bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ sɔyi,

  Ðó mǐ nyí nùɖíɖó tɔn.