Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 15

Kpa Nukɔngbeví Jehovah Tɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kpa Nukɔngbeví Jehovah Tɔn!
XLƐ́

(Eblée lɛ 1:6)

 1. 1. Kpa Nukɔnví Jah tɔn,

  É sɔ́’ɛ ɖó gǎnzinkpo jí,

  Dó hwɛjijɔ takúnmɛ.

  Nyɔna ɖaxó lɛ na wá.

  É na sɔ́ yɛ̌yi, susu,

  Gɔ́ nú wǎn yí nú Jah,

  Dó jɛhun dó Mawu jí;

  Susu tɔn na jɛ wě.

  (HANYÍYÍ)

  Kpa Nukɔnví Jah tɔn!

  Mɛ bǐ ni xɔ susu n’i.

  É sɔ́’ɛ ɖó Sinyɔ́ɔ Só jí,

  É ko jɛ acɛ kpa jí!

 2. 2. Kpa Nukɔnví Jah tɔn,

  É sɔ́ éɖée hwe mlɛ́mlɛ́.

  É kú bo xɔ gbɛ̀ nú mǐ;

  Jah sixu sɔ́ hwɛ kɛ mǐ.

  Yawó Klis’ tɔn ko ɖò te,

  Bo d’avɔ wewé ɖé.

  Alɔ e ye na wlí é,

  Na xlɛ́ ɖɔ Jah kp’acɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Kpa Nukɔnví Jah tɔn!

  Mɛ bǐ ni xɔ susu n’i.

  É sɔ́’ɛ ɖó Sinyɔ́ɔ Só jí,

  É ko jɛ acɛ kpa jí!