Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 146

“Un Ðò Nǔ lɛ Bǐ Sɔ́ Dó Huzu Nǔ Yɔyɔ̌ Wɛ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Un Ðò Nǔ lɛ Bǐ Sɔ́ Dó Huzu Nǔ Yɔyɔ̌ Wɛ”
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Nǔɖexlɛ́mɛ 21:1-5)

 1. 1. Wuntun lɛ xlɛ́ ɖɔ ’xɔsuɖuto ɔ wá.

  Vǐ Jah tɔn ko ɖ’axɔsuzinkpo jí.

  Jezu ko nya Satáan sín jixwé dɔ̌n,

  Jlǒ Jah tɔn na nyí wiwa ɖò fí dìn.

  (HANYÍYÍ)

  J’awǎ! Nɔtɛn Jah tɔn ɖò fí,

  É na nɔ kpɔ́ xá gbɛtɔ́ lɛ.

  Wuvɛ̌ kpo linkpɔ́n kpo sɔ́ na tíìn ǎ,

  Kú kpo aluwɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ.

  Jah ɖɔ: ‘Nǔ bǐ ɖò yɔyɔ̌ huzu wɛ.’

  Xó ɖejid’ewu ɖé wɛ.

 2. 2. Mɛ bǐ ni kpɔ́n Jeluzalɛmu Yɔyɔ̌,

  Yawó Klisu tɔn ɔ ɖò kínkɔ́n wɛ.

  É sɔ́ nǔ xɔ akwɛ dó b’acɔ́ na;

  Mawu ɖokpo wɛ nyí weziza tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  J’awǎ! Nɔtɛn Jah tɔn ɖò fí,

  É na nɔ kpɔ́ xá gbɛtɔ́ lɛ.

  Wuvɛ̌ kpo linkpɔ́n kpo sɔ́ na tíìn ǎ,

  Kú kpo aluwɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ.

  Jah ɖɔ: ‘Nǔ bǐ ɖò yɔyɔ̌ huzu wɛ.’

  Xó ɖejid’ewu ɖé wɛ.

 3. 3. Awǎjijɛ na nɔ toxo enɛ mɛ.

  Hɔntogbo tɔn lɛ na sú gbeɖé ǎ.

  Mɛ lɛ na nɔ gbɔn weziza tɔn nu;

  Mǐ ko ɖò weziza enɛ xlɛ́ wɛ.

  (HANYÍYÍ)

  J’awǎ! Nɔtɛn Jah tɔn ɖò fí,

  É na nɔ kpɔ́ xá gbɛtɔ́ lɛ.

  Wuvɛ̌ kpo linkpɔ́n kpo sɔ́ na tíìn ǎ,

  Kú kpo aluwɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ.

  Jah ɖɔ: ‘Nǔ bǐ ɖò yɔyɔ̌ huzu wɛ.’

  Xó ɖejid’ewu ɖé wɛ.