Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 143

Vǎn Kàn, Nɔ Acéjí Lobo Nɔte

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Vǎn Kàn, Nɔ Acéjí Lobo Nɔte
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Hlɔmanu lɛ 8:20-25)

 1. 1. Mawu mǐtɔn Jehovah tuùn

  Ganmɛ kpo hwenu lɛ bǐ kpo;

  Hlɔnbiba tɔn hwenu sɛkpɔ,

  Wuntun lɛ bǐ ko xlɛ́ mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

 2. 2. Jah ko sɔ́ azǎn ɔ b’ɛ lín;

  Vǐ tɔn ko ɖò gbesisɔmɛ,

  Kɛntɔ́ tɔn lɛ na cí ahwan.

  Hwǐ tɔn na ɖó ɖuɖeji.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

 3. 3. Nǔ lɛ bǐ ɖ’azɔn wɛn wɛ có,

  Mǐ ɖó nùɖiɖi bo ɖò te.

  Azǎn ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ,

  Zaan dìn ɔ, Jah na hwlɛn mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mat. 25:13; Luk. 12:36.)