Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 142

Mǐ Ni Zunfan Nukúnɖiɖo Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ni Zunfan Nukúnɖiɖo Mǐtɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 6:18, 19)

 1. 1. Gbɛtɔ́ lɛ ɖò ablu mɛ sín xwè mɔkpan ɖíe.

  Ye tɛ́n kpɔ́n bo na wlí jɔhɔn dó wuvɔ̌.

  Hwɛhuhu gbɛtɔ́ tɔn wá jɛ wě tawun;

  Mɛɖé sixu hwlɛn ye sín mɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Jihan, ɖó ’xɔsuɖuto ɔ ko wá!

  Vǐ tɔn kp’acɛ bo hwlɛn mǐ sín xɛsi sí.

  É na ɖè nǔ nyanya lɛ síìn zaanɖé;

  Nukúnɖiɖo ’nɛ nyí gandotɔnu ɖé.

 2. 2. Mǐ nɔ jla ɖɔ: ‘Azǎn Jehovah tɔn sɛkpɔ!’

  Ye sɔ́ na ɖɔ Jah dán lɛjɛlɛjɛ ǎ.

  É na tún kàn nú nùɖíɖó lɛ bǐ dìn.

  Jihan dó kpa Jehovah xá mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jihan, ɖó ’xɔsuɖuto ɔ ko wá!

  Vǐ tɔn kp’acɛ bo hwlɛn mǐ sín xɛsi sí.

  É na ɖè nǔ nyanya lɛ síìn zaanɖé;

  Nukúnɖiɖo ’nɛ nyí gandotɔnu ɖé.