Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 141

Gbɛ̀ Nyí Nùjiwǔ Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛ̀ Nyí Nùjiwǔ Ðé
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 36:10)

 1. 1. Vǐ kpɛ́nnyɛ́kpɛ́nnyɛ́, Jǐ e nɔ ja é,

  Weziza hwesivɔ tɔn, Jinukún lɛ:

  Nùnina Jah tɔn Wɛ nyí nǔ ’nɛ lɛ.

  Nùjiwǔ tɔn lɛ nɔ hɛn mǐ ɖó gbɛ̀ tɛgbɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Etɛ mǐ na sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn dó wà na?

  Mǐ na dó yí wǎn nú Jah, lobo lɛ́ wlíbò na.

  Wǔ wɛ Jehovah jɔ Mǐ bɔ mǐ bǐ ɖò gbɛ̀.

  Nùnina ɖaxó wɛ, Bo nyí nùjiwǔ ɖé.

 2. 2. Gbɛ̀ ci mɛɖé lɛ, Bɔ ye ko jó gbè,

  Lobo nɔ ɖɔ ɖɔ: ‘Dǒnu Mawu bo kú.’

  Mǐ nɔ wà mɔ̌ ǎ, Jah wɛ mǐ nɔ kpa;

  Lobo nɔ dokú n’i nú gbɛ̀ e mǐ ɖè é.

  (HANYÍYÍ)

  Etɛ mǐ na sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn dó wà na?

  Mǐ na dó yí wǎn nú nɔzo, bo keya nú mɛ.

  Wǔ wɛ Jehovah jɔ Mǐ bɔ mǐ bǐ ɖò gbɛ̀.

  Nùnina ɖaxó wɛ, Bo nyí nùjiwǔ ɖé.