Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 140

Gbɛ̀ Mavɔmavɔ ɔ Wá Lo!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛ̀ Mavɔmavɔ ɔ Wá Lo!
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Jaan 3:16)

 1. 1. Dǒ nukún mɛ lobo kpɔ́n,

  Gbɛtɔ́ lɛ na wá nɔ kpɔ́.

  Wuvɛ̌ ko vɔ. Fífá tíìn!

  Avǐ lɔmɔ̌ ko vɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jì awǎjijɛ han!

  Wǎ ɖó alɔ ɖ’emɛ.

  Gbè ɖokpo ɔ, a na ɖɔ:

  “Gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ wá lo!”

 2. 2. Mɛxomɔ lɛ na winnya,

  Mǐ ko dóhwɛ gbɔ xá Jah.

  Bɛ́sín dìn ɔ, tagba vɔ,

  Bɔ xɛsi lɔ ko bú.

  (HANYÍYÍ)

  Jì awǎjijɛ han!

  Wǎ ɖó alɔ ɖ’emɛ.

  Gbè ɖokpo ɔ, a na ɖɔ:

  “Gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ wá lo!”

 3. 3. Palaɖisi na víví,

  Mǐ na kpa susu nú Jah.

  Mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka yì,

  Bo na nɔ kpa Mawu.

  (HANYÍYÍ)

  Jì awǎjijɛ han!

  Wǎ ɖó alɔ ɖ’emɛ.

  Gbè ɖokpo ɔ, a na ɖɔ:

  “Gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ wá lo!”