Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 138

Ta Hwanɔ lɛ Nyɔ́ Ðɛkpɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ta Hwanɔ lɛ Nyɔ́ Ðɛkpɛ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Nùnywɛxó 16:31, nwt)

 1. 1. Mǐ ɖó mɛxomɔ lɛ ɖò

  Agun mǐtɔn mɛ.

  Ye ko dɛ nú xwè gègě,

  Có ye ɖò gbeji.

  Asú kabǐ asì kú

  Dó ye mɛ ɖé lɛ.

  Tɔ́, vɔ̌ nùɖiɖi na ye

  Dó sɔgudo wu.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́, flín nùɖiɖi e

  Ye ko ɖexlɛ́ é.

  Nǎ jiɖiɖe ye ɖɔ:

  ‘Un na d’ajɔ mi!’

 2. 2. Hwa nǔjlɔjlɔwatɔ́ tɔn

  Nyí susu ɖaxó.

  Gbejinɔtɔ́ lɛ nyɔ́ kpɔ́n

  Nú Tɔ́ Jehovah.

  Mǐ ni tuùn hwebǐnu ɖɔ

  Ye ko winnya kpɔ́n.

  Ee gǎn ɖò ye wu é ɔ,

  Ye sɛ̀n Jah mlɛ́mlɛ́.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́, flín nùɖiɖi e

  Ye ko ɖexlɛ́ é.

  Nǎ jiɖiɖe ye ɖɔ:

  ‘Un na d’ajɔ mi!’

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 71:9, 18; Nùx. 20:29; Mat. 25:21, 23; Luk. 22:28; 1 Tim. 5:1.)