Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 136

É “Ni Na Ajɔ Tɔn We, nú É Ni Túnflá”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
É “Ni Na Ajɔ Tɔn We, nú É Ni Túnflá”
XLƐ́

(Hwliti 2:12)

 1. 1. Jehovah nyí gbejinɔtɔ́ bo lɛ́ tuùn

  Mɛsɛntɔ́ tɔn nugbǒ lɛ bǐ.

  É tuùn ɖɔ ye zé yeɖée bǐ jó n’i ɔ,

  Nǔ gègě sixu gbɔ ye wu.

  A jó xwédo t’we, xɔ́ntɔn t’we lɛ dó ɔ,

  Ðeji, Jehovah mɔ ganji.

  É na s’axɔ tɔn we gbɔn nɔví lɛ jí,

  A na lɛ́ mɔ palaɖisi.

  (HANYÍYÍ)

  Jah ni sú nǔ’e a wà lɛ é ’xɔ we,

  É ni d’ajɔ tɔn we nú é túnflá.

  Wǎ hɔn hwla cí awa tɔn lɛ glɔ.

  Gbejinɔtɔ́ wɛ n’i, é nɔ ɖɔ nugbǒ.

 2. 2. Mǐ si’i wá mɔ ɖɔ wuvɛ̌ gbɛmɛ tɔn lɛ

  Wá hú agbɔ̌n mǐ bǐ sésé,

  Alǒ linkpɔ́n azǎn ɖokpo ɖokpo tɔn

  Zɛ nǔwukpikpé mǐtɔn wu.

  Jah, gbɔdónúmɛtɔ́ ɔ tuùn hudo t’we;

  A tuùn ɖɔ é nɔ sè ɖɛ lɛ.

  Xó tɔn, gbigbɔ tɔn, kpodo xɔ́ntɔn lɛ kpo

  Na nɔ na akɔnkpinkpan we.

  (HANYÍYÍ)

  Jah ni sú nǔ’e a wà lɛ é ’xɔ we,

  É ni d’ajɔ tɔn we nú é túnflá.

  Wǎ hɔn hwla cí awa tɔn lɛ glɔ.

  Gbejinɔtɔ́ wɛ n’i, é nɔ ɖɔ nugbǒ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Hwɛ. 11:38-40; Eza. 41:10.)