Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 132

Dìn ɔ, Mǐ Ko Huzu Ðokpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Dìn ɔ, Mǐ Ko Huzu Ðokpo
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Bǐbɛ̌mɛ 2:23, 24)

 1. 1. Lo wɛ nyí lo, xú ce lɛ ɖíe,

  ’Gbaza ce ɖíe; un mɔ wegɔ ce.

  Mawu ko na mì mɛ ɖokpo,

  Bɔ é nyí ce ɖesu.

  Mǐ ko huzu mɛ ɖokpo géé,

  Bo sixu mɔ nyɔna lɛ ɖó kpɔ́.

  Mǐ ko huzu xwédo ɖokpo,

  Asú kpo asì kpo.

  Mǐ na nɔ sɛ̀n Jehovah ɖó kpɔ́.

  Mǐ na ɖó wanyi,

  Lee é ko kplɔ́n mǐ gbɔn é.

  Mǐ ni bo ɖè akpá mǐtɔn,

  Bá dó nɔ bǔ kp’awǎjijɛ kpo.

  Mǐ ni kpa susu nú Mawu,

  Un na yí wǎn nú we sɔyi.