Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 131

“Nǔ E Mawu Dɔn Cá Ɔ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Nǔ E Mawu Dɔn Cá Ɔ”
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 19:5, 6)

 1. 1. È gbɛ̀ kàn atɔn kplé,

  Kp’ayɛ̌si ɖaxó kpo.

  Jah kpo gbɛtɔ́ kpo ɖò te,

  Bɔ ye d’akpá yetɔn.

  (HANYÍYÍ 1)

  Asú xwlé nú asì tɔn:

  Un na yí wǎn nú we.

  ‘Nǔ e Mawu dɔn cá é,

  Gbɛtɔ́ ni ma klán ó.’

 2. 2. Ye kije Xó Jah tɔn,

  Bo kplɔ́n bá wà jlǒ tɔn,

  Ye ɖò nyɔna tɔn byɔ wɛ,

  Bá dó ɖè akpá ɔ.

  (HANYÍYÍ 2)

  Asì xwlé nú asú tɔn:

  Un na yí wǎn nú we.

  ‘Nǔ e Mawu dɔn cá é,

  Gbɛtɔ́ ni ma klán ó.’

(Lɛ̌ kpɔ́n Bǐb. 2:24; Nùt. 4:12; Efɛ. 5:22-33.)