Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 13

Klisu, Kpɔ́ndéwú Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Klisu, Kpɔ́ndéwú Mǐtɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(1 Piyɛ́ɛ 2:21)

 1. 1. Jah xlɛ́ wanyi ɖaxó,

  Bo nyɔ́ xomɛ tawun.

  É sɛ́ Nukɔngbeví tɔn dó bɔ é kú.

  Klisu huzu gbɛtɔ́,

  Bo wá ’yikúngban jí;

  Kpɔ́ndéwú tɔn b’acɔ́ nú Jah nyikɔ.

 2. 2. É ɖɔ ɖɔ Xó Jah tɔn

  Cí nùɖuɖu ɖɔhun.

  Bo zɔ́n bɔ é ɖó nùnywɛ bo lɛ́ tuùn nǔ.

  É sɔ́ éɖée bǐ hwe,

  Kpɔ́ndéwú ɖagbe wɛ;

  Jlǒ Tɔ́ tɔn tɔn wiwa nɔ víví n’i.

 3. 3. Zǎn gbɛ̀ Jezu ɖɔhun,

  Gbɛzán t’we ni kpa Jah,

  Sɔ́ afɔ t’we dó afɔdo tɔn lɛ mɛ.

  Ni nyí kpɔ́ndéwú t’we,

  Sín dìn kaka sɔyi,

  A na mɔ fɛ́nú Jah tɔn gbè bǐ gbè.

(Lɛ̌ kpɔ́n Jaan 8:29; Efɛ. 5:2; Fili. 2:5-7.)