Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 127

Mɛ Alɔkpa E Un Ðó Na Nyí É

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛ Alɔkpa E Un Ðó Na Nyí É
XLƐ́

(2 Piyɛ́ɛ 3:11)

 1. 1. ’Tɛ un ka na na we, dó sú axɔ we,

  Ðó hwi wɛ na mì gbɛ̀ Jehovah Tɔ́ Mawu?

  Xó t’we cí nǔkpɛ́n ɖé ɖɔhun nú gbɛzán ce;

  D’alɔ mì nú má tuùn gbɛtɔ́ e un nyí é.

  (ANǍ)

  Un d’akpá bo na zán gbɛ̀ ce bǐ nú we,

  Mɛ ɖě hɛn kàn gli ce, ɖɔ nyì ni wà mɔ̌ ǎ.

  Un jló bo na sɛ̀n we kp’ayi ce bǐ kpo;

  Nyiɖesunɔ na hɛn xomɛ t’we hun.

  D’alɔ mì nú má tuùn mɛ alɔkpa e

  A jló ɖɔ má nyí é, kɛnklɛn Tɔ́ Jehovah.

  Gbejinɔtɔ́ lɛ xɔ akwɛ nú we tawun;

  Un jló ɖɔ nyì lɔ na hɛn xomɛ towe hun.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 18:26; 116:12; Nùx. 11:20.)