Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 122

Syɛnlǐn, Bo Lidǒ!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Syɛnlǐn, Bo Lidǒ!
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(1 Kɔlɛntinu lɛ 15:58)

 1. 1. Akɔta lɛ ɖò wuvɛ̌ mɛ tawun.

  Bɔ sɔgudo nɔ dó xɛsi nú ye.

  Mǐ ɖó na gbí dɔn lobo lɛ́ lidǒ,

  Bá nɔ gbeji dó sɛ̀n Jah.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

 2. 2. Mɔ lɛ kpo tɛnkpɔn lɛ kpo wá túnflá.

  Linlin ɖagbe ɖiɖó na d’alɔ mǐ.

  Enyi mǐ yí wǎn nú nǔ ɖagbe ɔ,

  É na zɔ́n mǐ na lidǒ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

 3. 3. Mǐ ni sɛ̀n Mawu kpo ayi bǐ kpo.

  Bo ɖ’alɔ ɖ’Aklunɔ sín azɔ̌ mɛ.

  Mǐ ni jla wɛn ɔ, bo nɔ tɛ́ d’ewu.

  Gbɛ̀ ɔ na vɔ zaanɖé dìn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Luk. 21:9; 1 Pi. 4:7.)