Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 121

Mǐ Ðó Hudo Mɛɖéejiɖuɖe Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ðó Hudo Mɛɖéejiɖuɖe Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Hlɔmanu lɛ 7:14-25)

 1. 1. Hwɛhutɔ́ e yí wǎn nú Mawu é

  Ðó na kplɔ́n bo na nɔ ɖu ɖò éɖée jí.

  Jlǒ ’gbaza tɔn nɔ hɛn wuvɛ̌ wá;

  Gbigbɔ tɔn ka nɔ hɛn fífá wá.

 2. 2. Gbè bǐ gbè wɛ Satáan nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n,

  Hwɛhuhu ’gbaza mǐtɔn si’i dɔn mǐ bú.

  Nugbǒ ɖó hlɔnhlɔn hú hwɛhuhu.

  Jah na bló bɔ mǐ na ɖu ɖ’eji.

 3. 3. Nǔwiwa mǐtɔn nɔ kúnkplá Mawu,

  Hǔn mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo hɔn nú hwɛhuhu.

  Mǐ ɖó na nɔ ɖu ɖò mǐɖée jí,

  Nǔ’e mǐ na nya hwebǐnu é nɛ.