Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 119

Mǐ Ðó Na Ðó Nùɖiɖi

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ðó Na Ðó Nùɖiɖi
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 10:38, 39)

 1. 1. Hwexónu ɔ, Jah nɔ ɖɔ xó nú mɛ,

  Gbɔn gbeyiɖɔ tɔn lɛ gblamɛ.

  Dìn ɔ, é gbɔn Vǐ tɔn jí bo nɔ ɖɔ:

  ‘Mi jó nyanya wiwa dó.’

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.

 2. 2. Mǐ nɔ setónú nú xó Jezu tɔn,

  Bo nɔ jla nugbǒ ɔ mɛ bǐ.

  Mǐ nɔ kpankɔ́n dó jla wɛn Mawu tɔn,

  Mǐ na hwla xó tɔn lɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.

 3. 3. Nùɖiɖi cí gandotɔnu ɖɔhun;

  Xɛsi na lɛkɔ nú mǐ ǎ.

  Mǐ ɖeji, Jah na bló bɔ mǐ na dɛ.

  Hwlɛngán mǐtɔn ko sɛkpɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.