Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 118

“Dǒ Nùɖiɖi Nùɖiɖi Jí nú Mǐ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Dǒ Nùɖiɖi Nùɖiɖi Jí nú Mǐ”
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Luki 17:5)

 1. 1. Jehovah, ɖó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wu ɔ,

  Ayi mǐtɔn nɔ lin nǔ nyanya lɛ.

  Hwɛ ɖé tíìn bɔ mǐ nɔ yawu hu dó we,

  É wɛ nyí nùɖiɖi ma ɖó nú we.

  (HANYÍYÍ)

  Dǒ nùɖiɖi nùɖiɖi jí nú mǐ Tɔ́.

  D’alɔ mǐ sɔgbe xá hudo mǐtɔn.

  Kú nǔblawu nú mǐ, nǎ nùɖiɖi mǐ.

  Walɔ kpo xó mǐtɔn kpo ni kpa we.

 2. 2. Xomɛ na hun we ɔ, mǐ ɖó na ɖi nǔ.

  Mǐ ka na wá mɔ ajɔ tɔn jɛn wɛ.

  Nùɖiɖi mǐtɔn cí gǎglónú ɖɔhun.

  Bɔ sɔgudo nɔ dó xɛsi mǐ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Dǒ nùɖiɖi nùɖiɖi jí nú mǐ Tɔ́.

  D’alɔ mǐ sɔgbe xá hudo mǐtɔn.

  Kú nǔblawu nú mǐ, nǎ nùɖiɖi mǐ.

  Walɔ kpo xó mǐtɔn kpo ni kpa we.

(Lɛ̌ kpɔ́n Bǐb. 8:21; Ebl. 11:6; 12:1.)