Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 116

Hlɔnhlɔn Xomɛnyínyɔ́ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hlɔnhlɔn Xomɛnyínyɔ́ Tɔn
XLƐ́

(Efɛzinu lɛ 4:32)

 1. 1. Tɔ́, mǐ nɔ kpa we kpo ayi bǐ kpo,

  Ðó Xó towe xlɛ́ ɖɔ

  A ɖó hlɔnhlɔn kpo nùnywɛ ɖaxó kpo,

  Cobo ka lɛ́vɔ nyɔ́ xomɛ.

 2. 2. Klis’ ylɔ mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɛ lɛ é,

  Bo jló na d’alɔ ye.

  Agban tɔn fúɖá, é lɛ́ nyɔ́ xomɛ.

  É nɔ fá kɔ nú mɛ tɛgbɛ.

 3. 3. Mǐ na ɖi Mawu kpodo Vǐ tɔn kpo,

  Bá wà nǔ ye ɖɔhun.

  Mǐ nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ lɛ wu ɔ,

  É na nɔ víví nú ye kpɔ́n!