Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 115

Suúlu Mawu Tɔn Ni Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Suúlu Mawu Tɔn Ni Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ
XLƐ́

(2 Piyɛ́ɛ 3:15)

 1. 1. Tɔ́ Jehovah, hlɔnhlɔn t’we túnflá,

  A ɖó wanyi nú hwɛjijɔ.

  Nyanya wiwa kpé gbɛ̀ ɔ mɛ,

  B’ɛ zɔ́n bɔ mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌.

  A ka na wà nǔ dó gan tɔn mɛ;

  A na ɖó suúlu kpé zaanɖé dìn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó nukúnɖiɖo tawun,

  Bo nɔ kpa susu nú nyikɔ t’we.

 2. 2. Tɔ́ wanyinɔ, azǎn ɖokpo cí

  Xwè afatɔ́n ɖɔhun nú we.

  Azǎn ɖaxó towe ko yá;

  É na gbɔ hwenu gbeɖé ǎ.

  A nɔ gbɛ́ wǎn nú hwɛhuhu có,

  Nú mǐ lɛkɔ ɔ, a nɔ j’awǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó nukúnɖiɖo tawun,

  Bo nɔ kpa susu nú nyikɔ t’we.