Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 115

Suúlu Mawu Tɔn Ni Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Suúlu Mawu Tɔn Ni Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(2 Piyɛ́ɛ 3:15)

 1. 1. Tɔ́ Jehovah, hlɔnhlɔn t’we túnflá,

  A ɖó wanyi nú hwɛjijɔ.

  Nyanya wiwa kpé gbɛ̀ ɔ mɛ,

  B’ɛ zɔ́n bɔ mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌.

  A ka na wà nǔ dó gan tɔn mɛ;

  A na ɖó suúlu kpé zaanɖé dìn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó nukúnɖiɖo tawun,

  Bo nɔ kpa susu nú nyikɔ t’we.

 2. 2. Tɔ́ wanyinɔ, azǎn ɖokpo cí

  Xwè afatɔ́n ɖɔhun nú we.

  Azǎn ɖaxó towe ko yá;

  É na gbɔ hwenu gbeɖé ǎ.

  A nɔ gbɛ́ wǎn nú hwɛhuhu có,

  Nú mǐ lɛkɔ ɔ, a nɔ j’awǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó nukúnɖiɖo tawun,

  Bo nɔ kpa susu nú nyikɔ t’we.

(Lɛ̌ kpɔ́n Nɛɛ. 9:30; Luk. 15:7; 2 Pi. 3:8, 9.)