Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 114

“Mi Ðó Suúlu”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Mi Ðó Suúlu”
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Jaki 5:8)

 1. 1. Mawu Nǔbǐwukpétɔ́

  Nɔ hwanwǔ ɖó nyikɔ tɔn wu.

  É jló tawun bo na klɔ́

  Cí sín nyikɔ mímɛ́ tɔn wu.

  É ko xlɛ́ nú xwè gègě

  Ðɔ emi nɔ dɛ tawun;

  Nǔ nɔ cikɔ n’i kpɔ́n ǎ,

  Suúlu tɔn nɔ xlɛ́ mɔ̌.

  É jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ

  Ni wá mɔ ali hwlɛngán tɔn.

  Suúlu tɔn ɖò te tɛgbɛ,

  É na nyí vɔtɔ́ gbeɖé ǎ.

 2. 2. Suúlu mǐtɔn na zɔ́n bɔ

  Mǐ na nɔ ali Jah tɔn jí.

  É nɔ fá ayi mǐtɔn,

  Mǐ nɔ lɛ́ jó xomɛsin dó.

  Suúlu nɔ zɔ́n mǐ nɔ mɔ

  Jijɔ ɖagbe mɛ lɛ tɔn.

  Mǐ nɔ lɛ́vɔ nɔ jlɛ̌ jí,

  Ðò wuvɛ̌ lɛ hwenu.

  Suúlu na dó alɔ mǐ,

  É kpo jijɔ ɖevo lɛ kpo,

  Jijɔ gbigbɔ tɔn ’nɛ lɛ

  Na zɔ́n mǐ na ɖi Jehovah.