Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 113

Fífá Togun Mawu Tɔn Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Fífá Togun Mawu Tɔn Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Jaan 14:27)

 1. 1. Mawu nyí Tɔ́ fífánɔ,

  Tɔ́ bǔninɔ tɔn.

  É na sú ahwan kún dó,

  Bǔninɔ na tíìn.

  Vǐ tɔn nyí gǎn fífánɔ,

  É ɖó wanyiyi.

  É na wá fun ahwan ɖé,

  Bɔ fífá na tíìn.

 2. 2. Mǐ ko jó xomɛsin kpo

  Nǔ dindɔn kpo dó.

  Mǐ ko sɔ́ hwǐ kpo hwǎn kpo

  Dó tun glelɛnu.

  Fífá na nɔ ayǐ hǔn,

  Nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ.

  Mǐ ni nyí lɛngbɔ̌ Klis’ tɔn

  Bo xò fífá kàn.

 3. 3. Fífá Jah tɔn nɔ xlɛ́ ɖɔ

  É nɔ dó nú mǐ.

  Mǐ nɔ j’awǎ dó xwedó

  Gbeɖiɖe tɔn lɛ.

  Mɛ bǐ ni xò fífá kàn

  Bo keya nú mɛ.

  Kaka jɛ hwenu’e fífá

  Na wá túnflá é.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 46:10; Eza. 2:4; Ja. 3:17, 18.)