Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 11

Nùɖíɖó lɛ Nɔ Kpa Mawu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nùɖíɖó lɛ Nɔ Kpa Mawu
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 19)

 1. 1. Jah, susu t’we kp’azɔ̌ t’we kpo túnflá,

  Jinukúnsin nɔ súxó dó kpa we.

  Nùɖíɖó lɛ kɛnu ǎ, bo kpa we;

  È nɔ sè gbè yetɔn gbɔn fí lɛ bǐ.

  Nùɖíɖó lɛ kɛnu ǎ, bo kpa we;

  È nɔ sè gbè yetɔn gbɔn fí lɛ bǐ.

 2. 2. Mawu sísí jí wɛ nùnywɛ bɛ́sín;

  É nɔ jlɔ́ walɔ ce kpo xó ce kpo.

  Sɛ́n t’we lɛ nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ bǐ;

  Ye lɛ́ xɔ akwɛ hú siká akú.

  Sɛ́n t’we lɛ nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ bǐ;

  Ye lɛ́ xɔ akwɛ hú siká akú.

 3. 3. Mǐ tuùn Jah bɔ gbɛ̀ mǐtɔn wá ɖó nu.

  Xó t’we gblamɛ wɛ mǐ na nɔ gbɛ̀ gbɔn.

  Mɛ e nɔ sí nyikɔ t’we lɛ é bǐ

  Na ɖu vivǐ fɛ́nú ɖaxó ɖé tɔn.

  Mɛ e nɔ sí nyikɔ t’we lɛ é bǐ

  Na ɖu vivǐ fɛ́nú ɖaxó ɖé tɔn.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 12:7; 89:8; 144:3; Hlɔ. 1:20.)