Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 107

Jehovah, Kpɔ́ndéwú Wanyiyi Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah, Kpɔ́ndéwú Wanyiyi Tɔn
XLƐ́

(1 Jaan 4:19)

 1. 1. Jah xlɛ́ lee mǐ na yí wǎn nú mɛ gbɔn é;

  É nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  Nǔwiwa tɔn lɛ bǐ sésé wɛ kplɔ́n mǐ,

  Lee mǐ na xlɛ́ wanyi gbɔn é.

  É na Vǐ tɔn mǐ, Vǐ vívɛ́ná tɔn mǐ.

  É súnsún hwɛ lɛ, lobo sɔ́ ye kɛ mǐ.

  Wanyiyi tɔn sín xlɛ̌ ɖaxó bǐ ɔ nɛ.

  Wanyiyi wɛ Nyí ali Jah tɔn.

 2. 2. Mawu xwixwedó na d’alɔ mǐ tawun,

  Bɔ wanyi na jɛji.

  É na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wlíbò nú

  Nɔví mǐtɔn lɛ bǐ sésé.

  A sixu yí wǎn nú Jehovah Mawu,

  Bo gbɔ wǎn yí nú nɔví towe lɛ ǎ.

  Mǐ ɖó na jó xó winniwinni lɛ dó,

  Bá ɖè wanyi Xlɛ́ nɔví lɛ bǐ.

 3. 3. Wanyi nyí kàn ɖé, bo nɔ dɔn mǐ ɖó bǔ;

  Mǐ ni nyí xwédo ɖé.

  Jehovah Mawu byɔ mǐ mɛ bǐ bo ɖɔ:

  “Mi wá bá ɖɔ́ bǔninɔ kpɔ́n.”

  Mi wá ɖ’alɔ ɖò wanyi ɖiɖexlɛ́ mɛ.

  Jehovah nɔ zán Xó tɔn dó jla mǐ ɖó.

  Nɔví mǐtɔn lɛ nɔ flín mǐ mɛ bǐ ɖɔ,

  Mawu ɖesu Wɛ nyí wanyiyi.