Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 101

Bǔninɔ Bo W’azɔ̌ Ðó Kpɔ́

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Bǔninɔ Bo W’azɔ̌ Ðó Kpɔ́
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Efɛzinu lɛ 4:3)

 1. 1. Gbɛ̀ nyanya elɔ klán tawun,

  Jah ka dɔn mǐ wá kpó tɔn mɛ.

  Bɔ fífá ɖò tɛntin mǐtɔn,

  Bɔ awǎjijɛ tíìn.

  Bǔninɔ xɔ akwɛ.

  Kpɔ́ninɔ víví.

  Azɔ̌ Mawu tɔn kpò sukpɔ́.

  Jezu ka nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  Mǐ ni setónú bo sɛ̀n Jah,

  Bo nɔ kpɔ́ dó w’azɔ̌.

 2. 2. Cobonu mǐ na nɔ bǔ ɔ,

  Mǐ na xoɖɛ bo nyɔ́ xomɛ;

  Bɔ wanyi mǐtɔn na jɛji,

  Bo na hɛn fífá wá.

  Fífá nɔ na vivo

  Kp’awǎjijɛ kpo.

  Mǐ ɖè wanyi nugbǒ xlɛ́ ɔ,

  Mawu na na fífá tɔn mǐ.

  É na bló bɔ mǐ na nɔ bǔ,

  Bo sɛ̀n ɛ kaka yì.

(Lɛ̌ kpɔ́n Micée 2:12; Sof. 3:9; 1 Kɔ. 1:10.)