Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 100

Nɔ Yí Ye Ganji

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Yí Ye Ganji
XLƐ́

(Mɛsɛ́dó 17:7)

 1. 1. Jehovah nɔ yí gbɛtɔ́ lɛ bǐ ganji.

  É nɔ kpé nukún dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ wu.

  É nɔ na hwesivɔ

  kpo jǐ kpo mɛ lɛ bǐ;

  Nùɖuɖu kpo nǔ ɖagbe lɛ kpo.

  Mǐ d’alɔ yatɔ́nɔ hweɖebǔnu hǔn,

  Mǐ wà nǔ Jehovah ɖɔhun jɛn ko nɛ.

  Enyi mǐ wà ɖagbe

  bo lɛ́ nyɔ́ xomɛ ɔ,

  Mawu na sú bǐ sín axɔ mǐ.

 2. 2. Mǐ d’alɔ mɛ e ɖó hudo lɛ é ɔ,

  É sixu tɔ́n kɔ dó ɖagbe gègě mɛ.

  Ye sixu nyí jonɔ,

  mǐ na yí ye ganji,

  Bo kpé nukún hudo yetɔn wu.

  Lidíi ɖɔhun ɔ, mǐ na yí mɛ ganji.

  Mǐ na bló bɔ ye na vo bo na gbɔjɛ.

  Nùblawukúnúmɛ

  nɔ sù Jah nukúnmɛ,

  B’ɛ tuùn mɛ e nɔ wà mɔ̌ lɛ é.