Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 10

Kpa Jehovah Mawu Mǐtɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kpa Jehovah Mawu Mǐtɔn!
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 145:12)

 1. 1. Mi ni kpa, Jehovah Mawu!

  Bo jla nyikɔ tɔn mɛ lɛ bǐ!

  Mi ké han, Ð’azǎn tɔn sɛkpɔ,

  Mǐ ni bo gb’akpá nú mɛ lɛ bǐ.

  Mawu ɖɔ ɖɔ dìn wɛ nyí hwenu ɔ,

  Bɔ Vǐ emitɔn na ɖu gǎn.

  Ba mɛ lɛ bǐ mɔ, bo ɖɔ mɔ̌ nú ye,

  Jla nyɔna sɔgudo tɔn lɛ!

  (HANYÍYÍ)

  Mi ni kpa, Jehovah Mawu!

  Mɛ lɛ bǐ ni tuùn ɖɔ é d’agba!

 2. 2. Mi kpa Jah! Mi jihan d’aga!

  Bo j’awǎ dó mlá nyikɔ tɔn!

  Nɔ jihan Sín ayi t’we mɛ,

  Dó jla susu tɔn ma ɖi xɛsi.

  Mawu d’agba bɔ azɔ̌ tɔn kló có,

  É nɔ sɔ́ éɖée hwe, bo nyɔ́.

  Tɔ́ mǐtɔn tuùn hudo mǐtɔn lɛ bǐ;

  É nɔ sè xósusu mǐtɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Mi ni kpa, Jehovah Mawu!

  Mɛ lɛ bǐ ni tuùn ɖɔ é d’agba!

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 89:28; 105:1; Jel. 33:11.)