Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé

XLƐ́
Kpaɖaɖa
Slɛ́