Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Han Sinsɛn-Biblo Tɔn Lɛ

Yǐ han ɖagbeɖagbe e è nɔ zán dó kpa susu nú Jehovah Mawu, bo nɔ lɛ́ dó sɛ̀n ɛ na lɛ é. Han e è sɔ́ nu dó jì é, ɖěɖee è sɔ́ nùxonú lɛ dó xò é, kpo ɖěɖee nùxogbɛta ɖé jì é kpo tíìn.

 

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

Jihan nú Jehovah

Ɖevo Lɛ